nr. 87 din 08.10.2019 privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului  ” Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Târnăveni”, pentru perioada 2019-2022

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 87/08.10.2019
privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului  ” Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Târnăveni”, pentru perioada 2019-2022

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din 8  octombrie  2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 18.453/30.09.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului  ” Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Târnăveni”, pentru perioada 2019-2022, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 18.454/30.09.2019;

În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor  bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;

În conformitatea cu prevederile art.4, alin. din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se aprobă creditele de angajament în vederea  implementării proiectului  ”Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Târnăveni”, pentru perioada 2019-2022, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică și Compartimentul  Proiecte cu finanțare internațională din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

          Presedinte de sedinta
             Cimpoca Alin

                                                                                               Contrasemneaza pentru legalitate
                                                                                                       Secretar general,
                
                                                                                        Stefan Blanaru  

Anexa nr. 1 – credite de angajament în vederea  implementării proiectului  ”Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Târnăveni”, pentru perioada 2019-2022