nr. 88 din 08.10.2019 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 88/26.09.2019 08.10.2019
privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  extraordinară din data de 8 octombrie  2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 18.618/02.10.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2019, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 18.620/02.10.2019;

În baza prevederilor  Legii   nr. 2/03.01.2018  privind bugetul de stat pe anul 2019 şi a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.    Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019 conform Anexei nr.1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare integrală de la bugetul local al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.20 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

     Presedinte de sedinta
             Cimpoca Alin

                                                                                        Contrasemneaza pentru legalitate       
                                                                                                       Secretar general,
                    
                                                                                     Stefan Blanaru  

Anexa 1A – rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

Anexa 20 – Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019