nr.­­­­­­­ 89 din 08.10.2019 privind incetarea (prin renuntare) a dreptului de folosinta gratuita asupra terenului inscris in CF 51543 Tarnaveni in suprafata de 14112 m.p.

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                         
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr.­­­­­­­ 89/08.10.2019
privind incetarea (prin renuntare) a dreptului de folosinta gratuita asupra terenului inscris in CF 51543 Tarnaveni in suprafata de 14112 m.p.

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din 08 octombrie 2019;

Văzând Raportul intocmit de secretarul general al municipiului Tarnavni inregistrat sub nr. 18514/01.10.2019;

In baza art.751, art.754 si art.746 al.lit d din Codul Civil;

În temeiul art.129 al.2 lit. c si al.6 lit.b și  art.196 lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.  1.  Se aproba incetarea (prin renuntare) a dreptului de folosinta gratuita asupra terenului inscris in CF 51543 Tarnaveni in suprafata de 14112 m.p. instituit in favoarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor.

Art.2. Se aproba incetarea efectelor contractului de comodat nr. nr.25309/14.12.2012 modificat prin actul aditional nr.67/28.09.2015.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste Primarul municipiului Tarnaveni.

 

   Presedinte de sedinta
             Cimpoca Alin

                                                                                   Contrasemneaza pentru legalitate       
                                                                                                Secretar general,
                    
                                                                             Stefan Blanaru