Proiecte HCL – sedinta ordinara din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 CONVOCATOR

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1083 din 23 octombrie 2019 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 31 octombrie 2019, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următorul:

PROIECT  DE  ORDINE DE   ZI

1. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 30.09.2019.

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019.

3. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.79 din 26.09.2019.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei locale antidiscriminare a municipiului Tarnaveni.

5. Proiect de hotarare aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deseurile care fac obiectul raspunderii extinse a producatorului din judetul Mures.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii unei delegatii la Szonbathely Ungaria in perioada 15-17 noiembrie 2019

Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL 
     Megheșan Nicolae Sorin                                                   Stefan Blanaru

 

Târnăveni,
23 octombrie 2019

Spre aprobare:

Proces verbal al ședinței ordinare de Consiliu Local din 26.09.2019

Proces verbal al ședinței extraordinare de Consiliu Local din 08.10.2019