nr. 90 din 31.10.2019 privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.09.2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA NR. 90/31.10.2019
privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.09.2019

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 20.092/24.10.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind aprobarea   execuţiei bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 30.09.2019, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 19.984/22.10.2019;

În baza art. 49 alin (12) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin (4), lit. a) și art. 196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2019, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2019, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  Primarul Municipiului Târnăveni.

         Presedinte de sedinta
              Cimpoca Alin

                                                                                               Contrasemneaza pentru legalitate       
                                                                                                    Secretar general,
                            
                                                                              Stefan Blanaru

Anexele nr. 1 – 3  – contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2019

Anexele  nr. 4 – 6 –  contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 30.09.2019