nr. 94 din 31.10.2019 privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferite organizații de preluare a responsabilităților (OIREP)

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 94/31.10.2019
privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferite organizații de preluare a responsabilităților (OIREP)

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni intrunit în şedinţa ordinara din data de 31.10.2019;

                Văzând Referatul de aprobare nr.19.996/23.10.2019, al Primarului Municipiului Tarnaveni, precum si Raportul de specialitate nr.20.000/23.10.2019  ;

Având în vedere dispoziţiile art.59, alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art.20 alin.(8) și (9) al Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit reglementărilor art.17, alin.(2) lit. g). și l)., art.20 alin.(3) și ale art.21, alin.(2) din Statutul ADI Ecolect Mureş;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. “d”coroborat cu cele ale alin.(7)  lit. „n”, art. 139 al (1) din OUG 57/2019 privind codul  administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se avizează “Protocolul de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Se imputerniceste Presedintele Asociatiei sa semneze, in numele si pe seama Asociatiei, Protocolul de colaborare cu reprezentantul / reprezentantii desemnati ai organizațiilor de preluare a responsabilităților pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care își manifestă intenția de a colabora cu ADI Ecolect Mureș, pentru anul 2019 și anii următori, inclusiv extinderea duratei protocoalelor care urmează a fi încheiate.

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Consiliului Judeţean Mureş, precum şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în AGA, , şi răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

             

         Presedinte de sedinta
              Cimpoca Alin

                                                                                               Contrasemneaza pentru legalitate 
                                                                                                      Secretar general,
                 
                                                                                            Stefan Blanaru  

Anexa nr. 1 – Protocolul de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș