nr. 95 din 31.10.2019 privind aprobarea deplasării la Szombathely–Ungaria  a domnului primar al municipiului Târnăveni Megheșan Nicolae Sorin impreuna cu incă patru membrii ai Consiliului Local Tarnaveni în perioada 15-17 noiembrie 2019

R O M Â N I A                                                                                                  
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                           
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 95/31.10.2019
privind aprobarea deplasării la Szombathely–Ungaria  a domnului primar al municipiului Târnăveni Megheșan Nicolae Sorin impreuna cu incă patru membrii ai Consiliului Local Tarnaveni în perioada 15-17 noiembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2019;

Văzând Raportul privind aprobarea deplasării delegaţiei municipiului Târnăveni la Szombathely –Ungaria  în perioada 15-17 noiembrie 2019 , întocmit de secretarul municipiului Tarnaveni și înregistrat sub nr.202372019;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis în străinatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu  modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 196 lit a si art 129 alin. 2 lit e din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.      Se aprobă deplasarea în străinătate, la Szombathely – Ungaria, în perioada 15-17 noiembrie 2019,  a d-lui primar  Megheșan Nicolae Sorin impreuna cu inca patru membrii ai Consiliului Local Tarnaveni dupa cum urmeaza:

Fodor Alexandru Iosif
Incze Csaba Stefan
Heghes Octavian
Tutecean Dan Cristian

Art. 2.  Deplasarea se va efectua cu doua autoturisme.

Art.3. Cheltuielile ocazionate de această deplasare(cheltuielile de transport şi diurna) se vor suporta din bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2019.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcția economică din cadrul UAT- municipiul Târnăveni.

         Presedinte de sedinta              
              Cimpoca Alin

                                                                                               Contrasemneaza pentru legalitate      
                                                                                                      Secretar general,
                 
                                                                                              Stefan Blanaru