Proiecte HCL – sedinta ordinara din 28.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1294 din 21 noiembrie 2019 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 28 noiembrie 2019, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următorul:

 P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor acordate in sem.I al anului scolar 2019-2020.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2019.
  3. Proiect de hotarare privind anularea majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 31 decembrie 2018.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea Normelor procedurale pentru inchirierea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile din proprietatea municipiului Tarnaveni.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica si a Raportului de evaluare pentru chioscul scolar sitaut in Tarnaveni str.Republicii nr.30.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire pentru organizarea licitatiei publice in scopul inchirierii chioscului scolar sitaut in Tarnaveni str.Republicii nr.30.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuintala Blocul ANL din municipiul Tarnaveni Aleea Garii nr. 15.

 

Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

 

 

                  PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL   
     Megheșan Nicolae Sorin                                                    Stefan Blanaru

 

Spre aprobare:

Proce verbal al sedintei ordinare din 31.10.2019

Târnăveni, 21 noiembrie 2019