nr. 100 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea închirierii  prin licitație publică a  chioșcului școlar situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.30 și însușirea Raportului de evaluare

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI      
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 100/28 noiembrie 2019
privind aprobarea închirierii  prin licitație publică a  chioșcului școlar situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.30 și însușirea Raportului de evaluare

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 28 noiembrie    2019 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.21617/18.11.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea închirierii  prin licitație publică a  chioșcului școlar situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.30 și  însușirea Raportului de evaluare, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 21622/18.11.2019,

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), art.317, 334-348 din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se aprobă închirierea  prin licitație publică a imobilului cu destinație de chioșc școlar situat în incinta Liceului Tehnologic, str.Republicii nr.30, în suprafață de 18,75 mp.

Art.2. Se însușește Raportul de evaluare nr.18826/04.10.2019, întocmit de către Evaluator autorizat ANEVAR, Bogluț Dorel, respectiv prețul de pornire la licitație pentru închirierea chioșcului școlar situat în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.30, în valoare de 240 lei/lună, conform Anexei  la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

           Președinte de ședință                                                Contrasemneaza,

               Cirlea Emanoil                                                       Secretar general

                                                                                               Ștefan Blănaru