nr. 101 din 28 noiembrie 2019  privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea chioșcului școlar situat  în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.30,

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI  
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 101/28 noiembrie 2019 
privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea chioșcului școlar situat  în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.30,

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 28 noiembrie    2019 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.21700/18.11.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea chioșcului școlar situat  în Municipiul Târnăveni, str.Republicii nr.30, , întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 21703/18.11.2019,

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), art.317, 334-348 din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Fișa de date a imobilului, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Cererea de înscriere, conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Formularul de ofertă, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

          Președinte de ședință                                                Contrasemneaza,

               Cirlea Emanoil                                                       Secretar general

                                                                                               Ștefan Blănaru