nr. 102 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pe o perioadă de un an

R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI         
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 102 /28 noiembrie 2019
privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pe o perioadă de un an

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 28 noiembrie  2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.21670/19.11.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pe o perioadă de un an, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 21762/20.11.2019

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), alin.6, lit.(b), art.155, alin.(1) și art.196, lit.(a), din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,care au fost încheiate prin licitaţie publică.

Art.2. Termenul de prelungire a duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 este de 1 an.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

           Președinte de ședință                                                Contrasemneaza,

               Cirlea Emanoil                                                       Secretar general

                                                                                               Ștefan Blănaru