nr. 96 din 28 noiembrie 2019 privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al  burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. I  al anului școlar 2019-2020

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI     
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 96/28 noiembrie 2019
privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al  burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. I  al anului școlar 2019-2020

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 28  noiembrie 2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 21.657/19.11.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem.I  al anului școlar 2019-2020, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 21.658/19.11.2019;

În baza prevederilor Ordinului Ministrului  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5576/2011, modificat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.3470/07.03.2012, Ordinul M.E.C.T.S. nr.3480/26.03.2018 și Ordinul M.E.C.T.S. nr.5085/2019, prin care au fost aprobate Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

În temeiul art.129, alin (7), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul I  al anului şcolar 2019-2020, conform Anexei nr 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020, după cum urmează:

– burse de performanţă                                                                                             300  lei/elev
– burse de merit                                                                                                            60  lei/elev
– burse de studiu                                                                                                             50  lei/elev

Burse de ajutor social
                              Din care:
                – burse de boală                                                                                            50  lei/elev 
                – burse pentru elevi din mediul rural                                                         40  lei/elev                                  – burse pentru elevi din familii cu venituri mici                                       40  lei/elev

 

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

 

           Președinte de ședință                                                                      Contrasemneaza,

               Cirlea Emanoil                                                                                   Secretar general
                                                                                                                             Ștefan Blănaru