nr. 97 din 28 noiembrie 2019 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI               
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 97/28 noiembrie 2019
privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  ordinară din data de 28 noiembrie  2019;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 21.709/20.11.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2019, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 21.710/20.11.2019;

În baza prevederilor  Legii   nr. 2/03.01.2018  privind bugetul de stat pe anul 2019 şi a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1.    Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019 conform Anexei nr.1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

           Președinte de ședință                                                Contrasemneaza,

               Cirlea Emanoil                                                       Secretar general

                                                                                               Ștefan Blănaru

Anexei nr.1A – rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019