nr. 98 din 28 noiembrie 2019   privind anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale,  restante la 31 decembrie 2018

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI    
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 98/28 noiembrie 2019  
privind anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale,  restante la 31 decembrie 2018

Consiliul local al Municipiului, întrunit în şedinţa ordinară din data  de  28.11.2019

Având în vedere referatul de aprobare nr. 18959/07.10.2019 al Primarului municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor fiscale principale,  restante la 31 decembrie 2018, întocmit în cadrul Direcției economice – Serviciul Impozite şi Taxe Locale, înregistrat sub nr. 18960/07.10.2019;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere reglementările cuprinse în Ordonanța  Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

În baza prevederilor art.129, alin  (2) lit b), alin (4) lit.c), art. 139 alin.(3) lit.c) și art.196, alin (1) lit a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ .

   HOTĂRĂȘTE:

 Art. 1. Se aprobă anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la 31 decembrie 2018 potrivit art.32 din Ordonanța  Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Art. 2. Se aprobă procedura pentru anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la 31 decembrie 2018 astfel cum este redată în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă formularele care vor fi utilizate pentru aplicarea prezentei Hotărâri așa cum sunt ele redate în anexele 2, 3, 4, 5 și 6 .

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni prin Direcţia economică din cadrul unității administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

 

           Președinte de ședință                                                Contrasemneaza,

               Cirlea Emanoil                                                       Secretar general

                                                                                               Ștefan Blănaru

Anexe