nr. 99 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea Normelor procedurale pentru închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri), precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în domeniul public și privat al municipiului Târnăveni

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 99/28 noiembrie 2019
privind aprobarea Normelor procedurale pentru închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri), precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în domeniul public și privat al municipiului Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 28 noiembrie 2019 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.21600/18.11.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea Normelor procedurale pentru închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri), precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în domeniul public și privat al municipiului Târnăveni, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.21612/18.11.2019,

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), art.317, 334-348  din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1.    Se aprobă Normele procedurale pentru închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri), precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în domeniul public și privat al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

          Președinte de ședință                                                Contrasemneaza,

               Cirlea Emanoil                                                       Secretar general

                                                                                               Ștefan Blănaru

Anexei nr.1 – Normele procedurale pentru închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri)