Proiecte HCL – sedinta ordinara din 19.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR 

 

C O N V O C A T O R

  

   În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1439 din 12 decembrie 2019 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 19 decembrie 2019, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următorul:

 P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E      Z I

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse.
 2. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificării  Anexei la H.C.L. nr.39/24.04.2019 privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2019.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2019.
 4. Proiect de hotarare privind instalarea unor indicatoare rutiere.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local.
 7. Proiect de hotarare privind propunerea consiliului local în baza căreia se va înocmi evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Târnăveni pentru perioada 01.01 – 31.12.2019.
 8. Proiect de hotarare privind delegarea atribuției de coordonare a activității S.P.C.L.E.P. Tarnaveni secretarului general al municipiului.
 9. Proiect de hotarare privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiat intre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni, FundatiaBuckner Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2020.
 11. Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2020.
 12. Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare.
 13. Proiect de hotarare privind avizarea actului adiţional la ”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, și operarea stației de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureș – zona 5 Târnăveni”.

Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                      SECRETAR GENERAL,
     Megheșan Nicolae Sorin                                                           Stefan Blanaru                            

 

Spre aprobare:            

Proces verbal al sedintei ordinare de Cosiliu Local din data de 28.11.2019