nr.105 din 19 decembrie 2019 pentru aprobarea modificării Anexei la H.C.L. nr.39/24.04.2019 privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.105/19.12.2019 pentru aprobarea  modificării  Anexei la H.C.L. nr.39/24.04.2019 privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2019

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 19.12.2019 ;
   Văzând Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării  Anexei la H.C.L. nr.39/24.04.2019 privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2019, întocmit de director executiv – Direcţia economică și  înregistrat sub nr. 23.290/11.12.2019;
   În baza art.5, alin.(3)  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  În temeiul art.129, alin (7), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se  aprobă  modificarea Listei principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Municipiul Târnăveni  în anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                       Contrasemneaza
                 Ciulea Pavel                                                Secretar General
                                                                                       Ştefan Blănaru