nr.106 din 19 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

 HOTĂRÂREA  nr.106/19.12.2019  privind   rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnăveni pe anul 2019

 

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa  ordinară din data de 19 decembrie  2019;
   Având în vedere Referatul de aprobare nr. 23.348/12.12.2019 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2019, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr.3.349/12.12.2019;
   În baza prevederilor  Legii   nr. 50/2019  privind  bugetul de stat pe anul 2019 şi a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.    Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019 conform Anexei nr.1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

        

 

         Preşedinte de şedinţă,                                             Contrasemneaza
               Ciulea Pavel                                                        Secretar General
                                                                                              Ştefan Blănaru