nr.107din 19 decembrie 2019 privind instalarea unor indicatoare rutiere

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVEN
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.107/ 19 decembrie 2019 privind instalarea unor indicatoare rutiere

 

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 decembrie 2019;
          – văzând  referatul de aprobare nr. 22.534/03.12.2019 al Primarului Municipiului Târnăveni
          –  văzând procesul verbal al Comisiei de Circulație Rutieră Târnăveni
          –  văzând procesul verbal al I.S.C. Mureș   din data de 18.11.2019.
          – Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice art. 30 alin(4) art. 128 alin (1) lit.,,b”.
        – Ținând cont de HCL nr. 60/28.06.2001 prin care străzile conform PUG-ului aprobat se află în inventarul bunurilor mobile și imobile din domeniul public al Municipiului Târnăveni fiind în proprietatea acestuia și în administrarea  Consiliului Local.
   În temeiul art. 196 alin.(1) litera ,,a” și art.129 alin.(2) litera ,,d” coroborat cu alin.(7) litera ,,m” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.  1.  Se aprobă instalarea unui indicator rutier cu semnificația ,,Cu excepția riveranilor” aferent indicatorului ,,Accesul interzis vehiculelor cu masa maximă admisă mai mare de 5 t” pe terenul intravilan situat  în  intersecția str. 1Decembrie 1918 cu str. C.F.R, din Municipiul Târnăveni.
            Art.   2.   Se aprobă instalarea pe ambele sensuri de mers pe podul  peste Târnava Mică situat între str. Rampei și localitatea Cuștelnic , a indicatoarelor de circulație rutiere cu semnificația,,limitare de tonaj 10,5 t  respectiv limitare de viteză 40 km/h. ”
           Art.  3. Instalarea indicatoarelor prevăzute la art. 1 și art. 2 se vor  realiza numai după obținerea avizului de la Poliția Rutieră Mureș.
           Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii, se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                   Contrasemneaza,
    Ciulea Pavel                                                                    Secretar general,  
                                                                                              Blănaru Ștefan