nr.108 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.01.2020

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

 HOTĂRÂREA nr.108/19.12.2019 privind aprobarea actualizării  cuantumului chiriilor pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.01.2020

 

   Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 19 decembrie 2019 având în vedere Referatul de aprobare nr.22921/09.12.2019 și Raportul de specialitate privind aprobarea actualizării  cuantumului chiriilor pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.01.2020, întocmit în cadrul Direcției economice și înregistrat sub nr.22922/09.12.2019 ;
   În temeiul prevederilor Ordinului nr.2097/05.07.2019, a Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a  OUG nr.30/2017, a Legii 151/2017 HG nr.304/2017 și Hotărârea nr.420/2018, privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin HG nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare ;
   Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

 

H O T Ă R Ă ŞT E

 

         Art.1  Se aprobă actualizarea  cuantumului chiriilor pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.01.2020, cuprinse în Anexa nr.1 la prezenta.
         Art.2  Se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni să încheie acte adiţionale la contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre;
         Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcţia Economică.

                                              

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                        Contrasemneaza
              Ciulea Pavel                                                    Secretar General
                                                                                         Ştefan Blănaru