nr.109 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL                         

                                                                    

 

HOTĂRÂREA nr.109/19.12.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local

 

 

    Consiliul local al Municipiului Târnăveni, în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019;
   Văzând referatul de aprobare nr. 22541 din 03.12.2019 al Primarului Municipiului Târnăveni și raportul  de specialitate nr. 23252 din 11.12.2019 al Serviciului  Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Tarnaveni,
  Urmare adresei ANFP nr. 47326/2019, înregistrată la instituția noastră sub nr. 22441/02.12.2019,
  În aplicarea dispozițiilor art. 409 alin.(1) și alin.(3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
  În aplicarea dispozițiilor art.36, alin.(1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completarile ulterioare și art. 373 lit. k), art. 390 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
  În temeiul  prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. a), alin (3)  lit. c  și art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului  Municipiului Târnăveni și ale serviciilor publice de interes local, conform Anexelor 1 si 2,  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu data adoptării prezentei se revocă orice alte dispoziții contrare.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni prin Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni.

 

 

 

         Președinte de ședință                                          Contrasemneaza       
               Ciulea Pavel                                                    Secretar general,
                                                                                          Ștefan Blănaru