nr.110 din 19 decembrie 2019 privind propunerea consiliului local în baza căreia se va înocmi evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Târnăveni pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

 

HOTĂRÂREA nr.110/19 decembrie 2019 privind propunerea  consiliului local în baza căreia se va înocmi evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Târnăveni pentru perioada 1 ianuarie  – 31 decembrie 2019

 

   Consiliul local al Municipiul Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 19 decembrie 2019;
   Văzând referatul de aprobare nr..23254/11.12.2019 al Primarului Municipiului Târnăveni și raportul  de specialitate nr.23256.11.12.2019 al Serviciului  Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Tarnaveni;
   În conformitate cu prevederile art. 623 alin. (1) lit. e) și alin (4) din Legea nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 ;
   În aplicarea dispozițiilor art. 621 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
  În temeiul  prevederilor  art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1. Se propune ca, pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Târnăveni, Blănaru Ștefan, pentru perioada 1 ianuarie  – 31 decembrie 2019, să i se acorde nota
Art.2  Propunerea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni se înaintează primarului Municipiului Târnăveni, pe baza căreia acesta va întocmi raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Târnăveni.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemneaza,
      Ciulea Pavel                                                      Secretar general,
                                                                                  Blănaru Ștefan