NR.111 din 19 decembrie 2019 privind delegarea atribuției de coordonare a activității S.P.C.L.E.P. Târnăveni secretarului general al municipiului

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL                                                          

 

 

HOTĂRÂREA NR.111/19.12.12.2019 privind delegarea atribuției de coordonare a activității S.P.C.L.E.P. Târnăveni secretarului general al municipiului

 

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de  19.12.2019;
   Văzând referatul nr.22712/05.12.2019, întocmit de șeful Serviciului Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, dl. Sorin-Mircea Surdu; 
   În baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor(S.P.C.L.E.P.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 243, alin.(1), lit.(p) din OUG nr.57/2019  privind Codul administrativ,
    În temeiul art. 196 și al  art. 129alin.(2) lit. (d)și alin.(7) lit.(n), din OUG nr.57/2019  privind Codul administrativ,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă delegarea atribuțiilor de coordonare ale S.P.C.L.E.P. Târnăveni secretarului general al municipiului Tarnaveni.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

         

      Președinte de ședință,                                                      Contrasemneaza
                 Ciulea Pavel                                                             Secretar general,
                                                                                                    Ștefan Blănaru