nr.112 din 19 decembrie 2019 privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiatintre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni, Fundatia Buckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016,in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

 HOTĂRÂREA nr.112/19.12.2019 privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiatintre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni, Fundatia Buckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.31/2016,in cadrul proiectului cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures”

 

 

   Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara din 19.12.2019;
   Văzând Referatul de aprobarenr. 23292/12.12.2019, al Primarului Municipiului Tarnaveni, precum si Raportul de specialitate nr. 23293/12.12.2019privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiatintre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca, Municipiul Tarnaveni, Fundatia Buckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni;
   Având în vedere prevederile art. 196, alin.(1), lit.a si ale art.129 alin. (9) lit.adin OUG nr.57/2019;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1.Se aproba modificarea Acordului de parteneriat incheiat intre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi Cluj – Napoca,Municipiul Tarnaveni, Fundatia Buckner Tg. Mures si Scoala Gimnaziala Nr. 3 Tarnaveni, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Art.2. Acordul de parteneriat mentionat la art.1 va produce efecte dupa semnarea Actului aditional nr.7 la Contractul de finantare POCU/18/4/1/101455, de catre Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Centru, conform Memoriului justificativ pentru modificarea Contractului de finantare POCU/18/4/1/10145 prevazut in Anexa nr.2 la prezenta hotarare.
Art.3.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

 

         Președinte de ședință                                             Contrasemneaza    
               Ciulea Pavel                                                       Secretar general,
                                                                                             Ștefan Blănaru