NR.113 din 19 din 2019 Privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR.113/19.12.2019 Privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2020

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2019;
   Văzând Referatul de aprobare nr.23177/11.12.2019 al Primarului Municipiului Târnăveni, Raportul de specialitate privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2020, întocmit de către directorul executiv- Direcţia de Asistenţă Socială şi înregistrat sub nr. 23178/11.12.2019;
  În temeiul art.129 alin.(7), lit.b) şi al art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

  

         Art.1. Se aprobă  Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială în anul 2020, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.
        Art.2.  Cu   aducerea  la   îndeplinire   a  prezentei   hotărâri  se  împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                  Contrasemneaza
              Ciulea Pavel                                                              Secretar General
                                                                                                   Ştefan Blănaru