NR.114 din 19 decembrie 2019 Privind aprobarea Planului de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                                          

HOTĂRÂREA  NR.114/19.12.2019 Privind aprobarea Planului de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2020

 

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2019;
   Văzând Referatul de aprobare nr.23179/11.12.2019 al Primarului Municipiului Târnăveni, Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni a lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2020, întocmit de către directorul executiv -Direcţia de Asistenţă Socială şi înregistrat sub nr.23180/11.12.2019;
   În temeiul art.129 alin.(7),lit.b) şi al art.196 alin.(1),lit.a) din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

  

         Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni privind lucrările de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2020, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.
         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul MunicipiuluiTârnăveni.

 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                             Contrasemneaza
              Ciulea Pavel                                                         Secretar General
                                                                                              Ştefan Blănaru