NR. 115 din 19 decembrie 2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, în municipiul Tarnaveni

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                      

 

            HOTĂRÂREA NR. 115/19.12.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, în municipiul Tarnaveni

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni intrunit în şedinţa ordinara din data de 19.12.2019;
   Văzând Referatul de aprobare nr.23209/11.12.2019, al Primarului Municipiului Tarnaveni, precum si Raportul de specialitate nr._23210/11.102019 ;
      Ţinând cont de prevederile:
– art.30 din Lege nr.273/2006 privind finanţele publice locale; art.6, alin. 1, lit. „k”, art. 26 alin (1)şi(4)din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, art.17 alin 1 lit.”g” din Legea nr. 211/2011 , art.454 lit.”g” și 484 alin (1)-(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; art.8, alin.(3), lit. „j” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  art.9 alin. (1)lit„c” din OUG nr. 196/2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu,  
    Ţinând cont de prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
   În considerarea prevederilor art.17 din contractul de asociere încheiat la data de 02.11.2009 de către toate UAT din județul Mures,
   În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”b” și „d” coroborat cu cele ale alin.(4),lit.”c”şi alin.( 7)lit. „n”  precum şi ale art.139  alin. (1),  coroborat cu alin.(3) lit „c”din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,  privind Codul  administrativ,

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. Se aprobă nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, pentru fiecare categorie distinctă de utilizatori, din municipiul Tarnaveni incluzând cota aferentă contribuţiilor legale la Fondul de Mediu, după cum urmează:

– Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 9,70/pers/luna;
– Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 1,78/pers/luna;
– Taxa utilizatori non-casnici: 473,49 lei/tona;
Art. 2. Taxa stabilită  la art.1 va fi aplicată începând cu data 1 ianuarie 2020.
Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Tarnaveni să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EcolectMureş nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2020 aprobat conform art.1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul Municipiului Tarnaveni se comunică Consiliului JudeţeanMureş, ADI EcolectMureş, Instituţiei Prefectului JudeţulMureş,respectiv Primarului municipiului Tarnaveni şi Compartimentului Impozite şi taxe locale, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

 

            Preşedinte de şedinţă,                                              Contrasemneaza
                 Ciulea Pavel                                                          Secretar General
                                                                                                  Ştefan Blănaru