NR. 116 din 19 decembrie 2019 privind avizarea actului adiţional la ”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, și operarea stației de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureș – zona 5 Târnăveni”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                     

  HOTĂRÂREA NR. 116/19.12.2019 privind avizarea actului adiţional la ”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, și operarea stației de transfer  Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureș – zona 5 Târnăveni”

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni intrunit în şedinţa ordinara din data de 19.12.2019;
   Văzând Referatul de aprobare nr.23.015/10.12.2019, al Primarului Municipiului Tarnaveni, precum si Raportul de specialitate nr.23.016/10.12.2019;
   Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor), republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și prevederile  art. 36 , alin.(5)  coroborat cu art. 42 alin.11 din Legea 51/2006;
   În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
   În temeiul  art. 129 alin. (2) lit. „d” coroborat cu  alin. (7)  lit. „n”, art. 132, art. 139 alin.  (1) din OUG 57/2019 privind codul  administrativ ;

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1. Se avizează actul adițional la ”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, și operarea stației de transfer  Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureș – zona 5 Târnăveni” conform anexei 1.
Art.2. Se mandatează Primarul municipiului TARNAVENI să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureş” aprobarea actului adițional conform art.1 
Art.3. Se mandatează ADI „Ecolect Mureş”, prin Preşedinte, să semneze actul adițional la  contractul de delegare conform celor menționate la art.1
Art.4  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Consiliului Judeţean Mureş, precum şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în AGA actul adițional în forma avizată la art.1  răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

 

 

            Preşedinte de şedinţă,                                                Contrasemneaza
                Ciulea Pavel                                                             Secretar General
                                                                                                    Ştefan Blănaru

 

                                                                                                
ANEXA 1  la Hotărârea Consiliului Local nr.116/19.12.2019.