Proiecte HCL – sedinta ordinara din 30.01.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.75 din 22 decembrie 2019 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 30 ianuarie 2020, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următorul:

P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E      Z I

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Construire bloc ANL – Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala”
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire Centru Cultural – Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala”
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea serelor din str. Victor Babes, municipiul Tarnaveni”
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parcări acoperite în municipiul Târnăveni”.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire Sala de sport, cu tribuna, cu 180 de locuri- Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala”
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii : Reabilitare , modernizare și extindere Școala gimnazială „Traian” Târnaveni, judeţul Mures”
 7. Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a amplasamentului pentru executarea obiectivului de inverstitii, reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala „Traian” Tarnaveni, judetul Mures.
 8. Proiect de hotarare privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului 1.486/30.12.2019 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2019.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2020-2021.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2020 pentru copiii care frecventează Creşa Municipiului Târnăveni.
 11. Proiect de hotarare privind menţinerea, in anul 2020, a salariilor pentru funcțiille publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni, la nivelul aferent lunii decembrie 2019.
 12. Raport de evaluare a activitatii desfasurate de Directia Politia Locala Tarnaveni in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019.
 13. Raport de activitate al Directiei de Asistenta Sociala pe anul 2019.

Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

                   PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL    
     Megheșan Nicolae Sorin                                                 Stefan Blanaru

 

Târnăveni, 22 ianuarie 2020

Completare Ordine de zi:

14. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr. 79 din 26.09.2019

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea și depunerea spre finanțare a proiectului cu titlul “Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, prin digitalizarea serviciilor publice”

16. Informare privind activitătile desfășurate și rezultatele obținute la nivelul Poliției Municipiului Tarnaveni 

 

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei din 19.12.2019