nr. 1 din 30.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Construire bloc ANL – Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala”

Vezi documentul oficial

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A nr. 1/30.01.2020
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Construire bloc ANL – Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala”

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

Văzând  Raportul de specialitate cu nr. 1996/21.01.2020 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice;

În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 129, alin. 4, litera a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Construire bloc ANL – Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala

Art. 2. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici, actualizati, aferenti obiectivului de investiţii Construire bloc ANL – Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

2.1. Valoarea totală a investiţiei “Construire bloc ANL – Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala

Evaluarea investiţiei s-a făcut în lei, la data de 06.09.2019. Astfel, s-a determinat că investiţia, în soluţia tehnică fundamentată în această documentaţie, este  în valoare de 1.347.523,45 lei, din care cheltuielile pentru lucrările de C+M reprezintă 968.005,50 lei.

2.2. Esalonarea investiţiei

Eşalonarea investiţiei pe parcursul implementarii este redată mai jos, si cuprinde atât valori aferente etapei pregătitoare cât şi valori aferente execuţiei propriu-zise a lucrărilor de construcţii.

PERIOADA                          total INVESTIŢIE                              din care C+M
                                                        lei (cu TVA)                                  lei (cu TVA) 
ANUL 1                                      1.347.523,45                                968.005,50

2.3. Durata de realizare

Durata de desfăşurare a investiţiei se estimează a fi de 10 luni,  iar perioada în care se va intocmi Proiectul Tehnic si se vor efectua lucrările de construcţii este de 7 luni.

2.4. Capacităţi (în unităţi fizice si valorice)

Alimentare cu apa

Alimentarea cu  va fi realizata  de la reteua publica a Municipiului Tarnaveni prin intermediul unui bransament.

Alimentarea se va face prin reteua de distributie in lungime totala de 60 ml, conducta din PEID, SDR17, PE100 PN10 DE63 mm in caminul CA -propus de la iesirea din blocul ANL.

In caminul propus se va monta doua apometre DN 50.

Canalizare menajera

Racordul la canalizarea menajera  va fi realizat la  reteaua de canalizare existenta a Municipiului Tarnaveni.

Racordul la canalizarea menajera  se va realiza din conducta de  PVC SN8 DN 250 mm,  in lungime totala de 60 ml in caminul existent din strada Progresului.

Canalizare pluviala

                Apele  pluviale provenite de pe acoperisul blocurilor ANL si de pe partea carosabila vor fi preluate prin geigere si transportate prin intermediul unei conducte in lungime de 159 ml  din PVC SN8 DN315mm in reteaua pluviala existenta pe strada Progresului.

Alimentare cu gaz

Alimentarea cu gaz a blocurilor Anl se va realiza prin bransament la conducta de gaz metan existenta in strada Progesului-Statia de Gaz.

Pentru execuţia lucrărilor se va folosi teava din polietilenă Dn 63 mm PE 100 SDR 11 şi fitinguri electrosudabile compatibile cu materialul tubular.

Branşamentul de gaz, se va racorda la conducta de gaz metan, printr-un teu de branşament electrosudabil. Piesa de racord tip teu branşament va avea diametrul corespunzător diametrului conductei pe care se sudează prin electrofuziune, respectiv Dn 63 mm

Alimentare cu energie electrica

Instalaţiile electrice din cadrul obiectivului constau din:

– punct de conexiune

– posturi de transformare anvelopate

– tablouri electrice;

– instalația de protecție împotriva atingelor indirecte.

– instalatii de electrice 20 kV montaj ingropat

– instalatii electrice 0,4 kV montaj ingropat si aparent

Caracteristici electroenergetice

Pmax. abs. = 560 KW

Un = 3×400/230Vc.a.

Fn = 50Hz

Factor de putere = 0,92

Amenajare exterioara

Amenajarea exterioara presupune creea de parcari si alei pietonale.

Structura rutiera a parcarilor  va avea următoarea alcătuire:

– fundațiedin balast amestec optimal 0 – 63 mm – 30 cm

– 15 cm strat de bază din piatră spartă amestec optimal 0 – 63 mm

– 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BAD 22,4

– 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16

Sistemul pietonal al trotuarelor va fi alcătuit din:

25 cm strat de fundație din balast amestec optimal 0 – 63 mm

– 3 cm strat de poză din nisip

– strat de uzură din pavele autoblocante din beton în grosime de 6 cm

        Sistem de împrejmuire

Se propune imprejmuirea cu gard cu soclu din beton, fundatie continua, stalpi din teava rectangulara si panouuri de gard zincat bordurat. Pe latura de la strada Progresului, nu se va executa  imprejmuirea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință 
  Fodor Alexandru

                                                           Contrasemneaza,    
                                                                          Secretar general
                                                                                   Ștefan Blănaru