Proiecte HCL – sedinta extraordinara din 06.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.114 din 05 februarie 2019 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, convocata deindata la data de 06 februarie 2020, orele 12.00, la sediul Consiliului Local, cu următorul:

 P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E      Z I

1. Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a amplasamentului pentru executarea obiectivului de inverstitii, reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala „Traian” Tarnaveni, judetul Mures.

 

Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

 

 

                  PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL
Megheșan Nicolae Sorin                                                              Stefan Blanaru

 

 

 

Târnăveni,
05 februarie 2020