Proiecte HCL – sedinta ordinara din 17.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 141 din 11 februarie 2020 si art. 134 al.5 din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 17 februarie 2020, orele 12.00, la sediul Consiliului Local, cu următorul:

P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E       Z I

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2020.
 2. Proiect de Hotarare privind aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive, sociale si educative care se vor desfasura in municipiul Tarnaveni in anul 2020.
 3. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 a Hotararii Consiliului Local nr.62/2019
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2020.
 5. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 a Hotararii Consiliului Local nr. 51/2019.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea reevaluarii patrimoniului municipiului Tarnaveni la 31 decembrie 2019.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Tarnaveni.
 8. Proiect de hotarare privind actualizarea chiriilor la Blocul ANL situat in municipiul Tarnaveni Aleea Garii nr.15 incepand cu data de 01.03.2020.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte in Blocul ANL situat in municipiul Tarnaveni Aleea Garii nr.15.
 10. Proiect de hotarare privind modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local nr.65/2019.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, prezentata in ordinea de prioritate, pentru anul 2020.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Tarnaveni, in calitate de partener, la realizarea proiectului “ȘCOALA NOASTRĂ ÎN ECOOLORI”, care se va depune in cadrul Programului „Spatii verzi – componenta Spatii verzi urbane”
 13. Proiect de hotarare privind infiintarea Clubului Sportiv municipal Tarnaveni.
 14. Cererea nr.3/27.01.2020 a Parohiei Ortodoxe Romane IV inregistrata sub nr.2526/27.01.2020.

Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                        SECRETAR GENERAL   
     Megheșan Nicolae Sorin                                              Stefan Blanaru   

                                 

Completare Ordine de zi:

15. Proiect de hotarare privind instalarea unor indicatoare rutiere

16. Proiect de hotarare privind modificarea Listei obiectivelor de investitie finantate din finantari rambursabile interne, aprobata prin HCL nr. 60 din 2018

17. Proiect de hotarare privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei din 06.02.2020

Proces verbal al sedintei din 30.01.2020