Anunt organizare licitație publică pentru închirierea unei pășuni

 

  1. Informaţii generale privind organizatorul licitaţiei: Municipiul Târnăveni,

           cod fiscal 4323535, sediul Piața Primăriei, nr.7, telefon 0265/443400,  fax 0265/446312;

  1. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Închirierea prin licitaţie publică a  pășunii Râpă   aflată în proprietatea privată a  Municipiului Târnăveni:
Nr. crt Pășunea Locația Suprafața Nr.Top Specia de animale
1 Pășunea Râpă

 

Bobohalma 15,00 ha 188 – 4,62 ha

263 – 2,89 ha

211 – 3,44 ha

231 – 0,07 ha

257 – 0,11 ha

124 – 3,65 ha

329/1-0,22 ha

Ovine/caprine
  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

                       3.1 Documentaţia de atribuire se va obţine după depunerea unei solicitări în scris din partea ofertantului;

                       3.2 Documentaţia de atribuire se va obţine de la Primăria Municipiului Târnăveni, str. P-ţa Primăriei nr.7, camera 29;

                       3.3 Documentaţia de atribuire se va obţine după achitarea taxei de participare la licitație, de către ofertanți, în cuantum de 100 lei;

                       3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10 martie 2020, ora 15.00;

  1. Informaţii privind ofertele:

                         4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 16 martie 2020, ora 10.00.

                        4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piața Primăriei, nr.7, camera 23, registratură;

                         4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar conform cerinţelor din documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini;

  1. Informaţii privind data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 16 martie 2020, ora 12.00, la sediul Primăriei MunicipiuluiTârnăveni, Piața Primăriei, nr.7, camera 6;
  2. Informaţii privind contestaţiile: Contestațiile se pot depune la:

           – Autoritatea contractantă;
           – Instanţa judecatorească competentă;

Termen de depunere a contestaţiilor: o zi calendaristică de la adjudecarea licitaţiei.  

 Primarul Municipiului Târnăveni 
Sorin Nicolae Megheșan

12.02.2020