Proiecte HCL – sedinta extraordinara, convocata de îndată la data de 05.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.220  din 02 martie 2020 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, convocata deindata la data de 05 martie 2020, orele 12.00, la sediul Consiliului Local, cu următorul:

 P R O I E C T  D E   O R D I N E     D E      Z I 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea suprafetei de teren a unui imobil aflat in domeniul public al municipiului Tarnaveni.
  2. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anul școlar 2020 – 2021.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform OUG 114/2018 ai obiectivului de investitii REABILITARE SI MODERNIZARE LICEUL TEHNOLOGIC TÂRNAVENI.

 

Materialele inscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispozitia consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitati să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Tarnaveni avizele asupra proiectelor de hotarare, cel tarziu până la inceperea sedintei consiliului local.

 

 

                  PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL   

     Megheșan Nicolae Sorin                                    Stefan Blanaru

 

 

Târnăveni,

05 februarie 2020