nr.3 30.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea serelor din str. Victor Babes, municipiulTarnaveni”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A nr.3/30.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea serelor din str. Victor Babes, municipiulTarnaveni”

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;
   Văzând  Raportul de specialitate cu nr. 1995/21.01.2020 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice;
   În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
   În baza prevederilor art. 129, alin. 4, litera a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE

            

         Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici actualizati pentru obiectivul de investiţii Modernizarea serelor din str. Victor Babes, municipiul Tarnaveni 

Principalii indicatori tehnico-economici actualizati ai investiţiei:

 1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (lei)
  (în preţuri la data de 16.01.2020)
  636.237,95 lei cu T.V.A
              – construcţii-montaj (C+M)
                470963,04 lei  cu TVA ,
 2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
              – anul I – întreaga investiţie
              636237,95 (Val totală) lei / 470.963,04 (Val. constr. Montaj) lei (cu T.V.A.)
 3. Durata de realizare:
  – 3 luni de la eliberarea Autorizaţiei de construire
 4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):
    Sera de flori

  Suprafata                             525,00 mp
  Inaltime tirant                             2,35 m
  Inaltime coama                            4,7  m       
   Cladirea anexa
  Suprafata amenajata                 72,88 mp
  Suprafata anvelopare               127,80 mp

            Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință                                                                         Contrasemneaza, 
    Fodor Alexandru                                                                              Secretar general
                                                                                                                        Ștefan Blănaru