nr. 4 din 30.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parcări acoperite în municipiul Târnăveni”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL 

 

          

H O T Ă R Â R E A nr. 4/30.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parcări acoperite în municipiul Târnăveni”

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;
   Văzând  Raportul de specialitate cu nr. 1999/21.01.2020 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice;
   În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
  În baza prevederilor art. 129, alin. 4, litera a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici aferenti obiectivului de investiţii „Amenajare parcări acoperite în municipiul Târnăveni” 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (la preturile din 20.01.2020)
  Valoarea totală a investiţiei:
  336.945,83 lei, din care
  C+M  = 308.134,77 lei
 1. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
              – Anul I
 1. durata de realizare:
              – 3 luni – execuţie lucrare
 1. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):
  Cartierul 1 Decembrie 1918 -7 baterii de garaje = 90 parcări acoperite
            – bateria  1 =  7 parcări,           Sc = 98,00 mp
            – bateria  2 = 20 parcări,          Sc = 283,00 mp
            – bateria  3 = 17 parcări,          Sc = 242,00 mp
            – bateria  4 = 14 parcări,          Sc = 196,50 mp
            – bateria  5 = 14 parcări,          Sc = 197,50 mp
            – bateria   6 =  6 parcări,          Sc = 85,00 mp
            – bateria 7 = 12 parcări,           Sc = 165,00 mp
            Sc =  1267,00 mp,                      Sd =1267,00 mp
  Se vor amenaja în total 90 parcări acoperite.

Suprafeţe  construite rezultate sunt:
Sc = 1267,00 mp 
Sd = 1267,00 mp

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință                                                             Contrasemneaza,    
     Fodor Alexandru                                                                   Secretar general
                                                                                                        Ștefan Blănaru