nr.5 din 30.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire Sala de sport, cu tribuna, cu 180 de locuri- Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A nr.5 /30.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire Sala de sport, cu tribuna, cu 180 de locuri- Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala”

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;
   Văzând  Raportul de specialitate cu nr. 1998/21.01.2020 întocmit de ing. Muth Teodor, şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice;
   În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
   În baza prevederilor art. 129, alin. 4, litera a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art. 1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Construire Sala de sport, cu tribuna, cu 180 de locuri- Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala

         Art. 2. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici, actualizati, aferenti obiectivului de investiţii Construire Sala de sport, cu tribuna, cu 180 de locuri- Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala 

Principalii indicatori tehnico-economici, actualizati, ai investiţiei:

2.1. Valoarea totală a investiţiei “Construire Sala de sport, cu tribuna, cu 180 de locuri- Lucrari tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala
   Evaluarea investiţiei s-a făcut în lei, la data de 06.09.2019.
   Astfel, s-a determinat că investiţia, în soluţia tehnică fundamentată în această documentaţie, este  în valoare de 434.2122,38 lei, din care cheltuielile pentru lucrările de C+M reprezintă 202.547,09 lei.

2.2. Esalonarea investiţiei   
   Eşalonarea investiţiei pe parcursul implementarii este redată mai jos, si cuprinde atât valori aferente etapei pregătitoare cât şi valori aferente execuţiei propriu-zise a lucrărilor de construcţii.

PERIOADA               total INVESTIŢIE                 din care C+M
                                            lei (cu TVA)                     lei (cu TVA) 
ANUL 1                               434.212,38                   202.547,09

 

2.3. Durata de realizare

Durata de desfăşurare a investiţiei se estimează a fi de 13 luni,  iar perioada în care se va intocmi Proiectul Tehnic si se vor efectua lucrările de construcţii este de 7 luni.

2.4. Capacităţi (în unităţi fizice si valorice)

Alimentare cu apa

   Alimentarea cu va fi realizata de la reteua publica a Municipiului Tarnaveni prin intermediul unui bransament.
   Alimentarea se va face prin reteua de distributie in lungime totala de 9 ml, conducta din PEID, PE100, SDR 17, PN10, DE63 mm in caminul existent de apa din fata salii de sport conform plan de situatie. In caminul existent se va monta un apometru DN 50. 

Canalizare menajera

   Canalizarea menajera  va fi racordata la  reteaua de canalizare existenta a Municipiului Tarnaveni.
   Racordul la canalizarea menajera se va realiza din conducta de  PVC SN8 DN315mm,  in lungime totala de 17 ml in caminul existent din strada Scolii conform plan de situatie.

Canalizare pluviala

   Apele  pluviale provenite de pe acoperisul salii desport si de  pe partea carosabila vor fi preluate prin geigere si transportate prin intermediul unei conducte in lungime de 20 ml  din PVC SN8 DN315mm in canalizare pluviala existenta conform plan de situatie.
   Pe reteaua de canalizare pluviala se propune montarea unui camin din beton cu De 1000mm

Alimentare cu gaz

   Alimentare cu gaz a salii de sport se va realiza prin bransament la conducta de gaz metan existent in str. Scolii.
   Pentru executia lucrarilor se va folosi teava de polietilena Dn 63 mm PE 100 SDR 11 si fitinguri electrosudabile compatibile cu materialul tubular.
   Bransamentul de gaz, se va racorda la conducta de gaz metan, printr-un teu de bransament electrosudabil. Piesa de record tip teu bransament va avea diametrul corespunzator diametrului conductei pe care se sudeaza prin electrofuziune, respective Dn 63 mm.

Alimentare cu energie electrica

            Instalaţiile electrice din cadrul obiectivului constau din:
            – punct de conexiune
            – posturi de transformare anvelopate
            – tablouri electrice;
            – instalația de protecție împotriva atingelor indirecte.
            – instalatii de electrice 20 kV montaj ingropat
            – instalatii electrice 0,4 kV montaj ingropat si aparent

Caracteristici electroenergetice
Pmax. abs. = 135 KW
Un = 3×400/230 Vc.a.
Fn = 50 Hz
Factor de putere = 0,92

            Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

Președinte de ședință                                                          Contrasemneaza, 
    Fodor Alexandru                                                                Secretar general
                                                                                                    Ștefan Blănaru