nr.6 din 30.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform OUG 114/2018 ai obiectivului de investiţii: ” REABILITARE , MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” TÂRNAVENI”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr.6/30.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform OUG 114/2018 ai obiectivului de investiţii:” REABILITARE , MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” TÂRNAVENI”

 

   Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara in data de 30.01.2020
   Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 1966/20.01.2020 a Primarului Municipiului Tarnaveni;
  • Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Mun. Tarnaveni judetul Mures nr. 1967/ 20.01.2020;
  • Prevederile OG nr.25/2001 privind infiintarea C.N.I aprobata prin legea nr.117/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
  • În temeiul art. 196, alin.(1), lit.a si ale art.129 alin. (4) lit.d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

     HOTARASTE:

 

Art.I. Se aproba indicatorii tehnico-economici precizati in Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I): REABILITARE , MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” TÂRNAVENI”
 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Finantarea investitiei se va asigura prin Compania Nationala de Investitii.  

Art.3.         (1) Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului  judetului Mures.
                   (2) Se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului municipiului prin afisare la sediul primariei .

Art.4. Valoarea totala a obiectivului de investitie este de 24 938 497,69 lei inclusiv TVA, din care se aproba finantarea din bugetul local in suma totala de 385 454,95 lei inclusiv TVA.

 

 

 

Președinte de ședință                                                            Contrasemneaza,    
   Fodor Alexandru                                                                   Secretar general
                                                                                                        Ștefan Blănaru