NR.7 din 30.01.2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare , Modernizare Și Extindere Școala Gimnazială „Traian” Târnaveni”

ROMANIA
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCALR

 

        

HOTĂRÂREA NR.7/30.01.2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare , Modernizare Și Extindere Școala Gimnazială „Traian” Târnaveni”

 

 

   Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 30 ianuarie 2020;
Avand in vedere:

  • Referat de aprobare 1968/20.01.2020 a Primarului Municipiului Tarnaveni;
  • Raportul de specialitate nr. 1969/20.01.2020

In conformitate cu prevederile :

   Ordonanţa Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr 25/2001 privind infiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A;
   În temeiul art. 96, alin. (3), art. 129, alin. (1) si alin. (6), lit. a, art. 139, alin. (3), lit. g, art. 300, alin. (i), lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a amplasamentului situat in  municipiul Tarnaveni, str. Republicii, nr. 92, si aflat in administrarea Consiliului local Tarnaveni, in suprafata de 9032 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr. 54773, nr. topo 54773,  liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Reabilitare , Modernizare Și Extindere Școala Gimnazială „Traian” Târnaveni.” pentru cladirile inscrise in Cartea Funciara mai sus mentionata la poz.A1.1, A1.2, si A1.3.

Art.2. Consiliul Local al UAT  Tarnaveni,  se obliga sa asigure, in conditiile legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului ;

Art.3. Consiliul Local al UAT Tarnaveni  se obliga ca, dupa predarea amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15 ani;

Art.4.  Amplasamnetul este viabilizat, conform documentelor urbanistice,  cu respectarea reglementarilor in vigoare.

Art.5. Se aprobă asigurarea finanțării de către municipiul Tarnaveni a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

 

      

Președinte de ședință                                                    Contrasemneaza,    
    Fodor Alexandru                                                           Secretar general
                                                                                               Ștefan Blănaru