nr.10 din 30.01.2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2020 pentru copiii care frecventează Creşa Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr.10/30.01.2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2020 pentru copiii care frecventează  Creşa Municipiului Târnăveni

 

   Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 30 ianuarie 2020
Având în vedere:
         -Referatul de aprobare nr. 1068/14.01.2020 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2020 pentru copiii care frecventează Creşa Municipiului Târnăveni, întocmit de director executiv – Direcţia economică și  înregistrat sub nr. 1.069/14.01.2020;
         -Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea creşelor ;
         -HG nr.1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară:
         -Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor,
   În temeiul art.129, alin.(2), lit.d  și  alin (7), lit. b) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privindCoduladministrativ.

                                                                                             

HOTĂRĂŞTE

       

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere  al unui copil care frecventează Creşa Municipiului Târnăveni, pentru anul   2020, în cuantum de 520  lei/lună.
Art.2. Diferența dintre cheltuielile totale și valoarea contribuției lunare de întreținere va fi suportată din bugetul local al Municipiului Târnăveni.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință                                                                  Contrasemneaza,
    Fodor Alexandru                                                                        Secretar general
                                                                                                   
          Ștefan Blănaru