nr.9 din 30.01.2020 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2020-2021

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr.9/30.01.2020 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2020-2021

 

   Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 30.01.2020 ;
   Văzând Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2020-2021, întocmit de director executiv – Direcţia economică și  înregistrat sub nr. 158/07.01.2020;
   Având în vedere avizul conform al Inspectoratului Şcolar  Judeţean Mureş privind organizarea reţelei şcolare  din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2020-2021, înregistrat sub nr. 23.497/16.12.2019;
   În conformitate cu  prevederile art.61 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările coroborate cu prevederile art.23 din Ordinul M.E.N. nr.5.090/30.08.2019 privind aprobarea Metodologiei privind  fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform, în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;
   În temeiul art.129, alin (7), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2020-2021, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- Judeţul Mureş, Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni

 

 

Președinte de ședință                                                                       Contrasemneaza,  
     Fodor Alexandru                                                                            Secretar general
                                                                                                                 Ștefan Blănaru