nr. 27/17.02.2020 privind aprobarea participarii Municipiului Tarnaveni, in calitate de partener,la realizarea proiectului „Școala noastră în eCOOLori”, care se va depune in cadrul  Programului „Spatii verzi – componenta Spatii verzi urbane” – editia 2020

R O M Â N I A                                                                                                                
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 27/17.02.2020
privind aprobarea participarii Municipiului Tarnaveni, in calitate de partener,la realizarea proiectului „Școala noastră în eCOOLori”, care se va depune in cadrul  Programului „Spatii verzi – componenta Spatii verzi urbane” – editia 2020

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara din 17.02.2020;

             Văzând referatele nr. 3675/10.02.2020, respectiv, 3676/10.02.2020 privind aprobarea participarii Municipiului Tarnaveni, in calitate de partener, la realizarea proiectului „Școala noastră în eCOOLori”, care se va depune in cadrul  Programului „Spatii verzi – componenta Spatii verzi urbane” – editia 2020;

 Având în vedere prevederile art. 196, alin.(1), lit.a si ale art.129 alin. (9) lit.a din OUG nr.57/2019;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aproba participarea Municipiului Tarnaveni, in calitate de partener, alaturi de Asociatia Tineretului Maghiar de pe Valea Tarnavei Mici si Scoala Gimnaziala Traian,  la realizarea proiectului „Școala noastră în eCOOLori”, care se va depune in cadrul  Programului „Spatii verzi – componenta Spatii verzi urbane” – editia 2020.

Art. 2. Se mandateaza dl.Sim Florin, consilier local, sa reprezinte Consiliul Local Tarnaveni in acest proiect.

 Art.3. Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari, se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

Președinte de ședință                                            Contrasemneaza,    

                Dorin Gligor                                                    Secretar general

                                                                                          Ștefan Blănaru