HOTĂRÂREA nr. 26/17.02.2020 privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, prezentata in ordinea de prioritate, pentru anul 2020

R O M Â N I A                                                                                                               
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 26/17.02.2020
privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, prezentata in ordinea de prioritate, pentru anul 2020

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, in sedinta ordinara din 17.02.2020;

             Văzând referatele nr.3714/10.02.2020, respectiv nr. 3715/10.02.2020, precum si avizele comisiilor de specialitate;

In temeiul prevederilor Legii nr.152/1998, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale HGR nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată si completata prin HGR nr.420/2018;

Având în vedere prevederile art.196, alin.(1), lit.a si ale art.129, alin.(7), lit.g din OUG nr.57/2019;

 HOTĂRĂŞTE

             Art. 1. Se aproba Lista solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, prezentata in ordinea de prioritate, pentru anul 2020, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

                Art. 2.  Contestaţiile se vor adresa Primarului Municipiului Tarnaveni, in termen de 7 zile de la afişare. Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.

                Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

 

 

 

 

Președinte de ședință                                                    Contrasemneaza,    

                Dorin Gligor                                                           Secretar general

                                                                                                  Ștefan Blănaru