nr. 14 din 06.02.2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare , Modernizare Și Extindere Școala Gimnazială „Traian” Târnaveni”

ROMANIA
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI     
CONSILIUL LOCAL

       

HOTĂRÂREA NR. 14/06.02.2020
privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare , Modernizare Și Extindere Școala Gimnazială „Traian” Târnaveni”

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 06..02. 2020;

Avand in vedere:

  • Referat de aprobare 3332/05.02.2020 a Primarului Municipiului Tarnaveni;
  • Raportul de specialitate nr. 3333/05.02.2020

In conformitate cu prevederile :

– Ordonanţa Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr 25/2001 privind infiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A;

În temeiul art. 96, alin. (3), art. 129, alin. (1) si alin. (6), lit. a, art. 139, alin. (3), lit. g, art. 300, alin. (i), lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

                                                HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a amplasamentului, constructii (scoala) si teren aferent, situat in  municipiul Tarnaveni, str. Republicii, nr. 92, judet Mures si aflat in administrarea Consiliului local Tarnaveni, constructia C1 (scoala) in suprafata construita de 1367 mp, constructia C2 (scoala) in suprafata construita de 684 mp, constructia C3 (scoala) in suprafata construita de 372 mp si terenul aferent acestora, in suprafata de 7500 mp din totalul de 9032 mp, inscrisi in Cartea funciara, identificat potrivit Cartii funciare nr. 54773, nr. topo 54773, numar topo 54773- C1, numar topo 54773 – C2 si numar topo 54773 – C3, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Reabilitare , Modernizare Și Extindere Școala Gimnazială „Traian” Târnaveni” .

Art.2. Consiliul Local al UAT  Tarnaveni,  se obliga sa asigure, in conditiile legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului ;

Art.3. Consiliul Local al UAT Tarnaveni  se obliga ca, dupa predarea amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15 ani;

Art.4.  Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice,  cu respectarea reglementarilor in vigoare.

Art.5. Se aprobă asigurarea finanțării de către municipiul Tarnaveni a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art. 6. Hotararea nr. 7/30.01.2020 se abroga.

 

Președinte de ședință                                                              Contrasemneaza,
   Gligor Dorin                                                                                  Secretar general
                                                                                                                Stefan Blanaru