nr. 15 din 17.02.2020  privind  modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din   finanțări rambursabile interne,  aprobată prin H.C.L nr.60/28.06.2018

R O M Â N I A     
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 15/17.02.2020
 privind  modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din   finanțări rambursabile interne,  aprobată prin H.C.L nr.60/28.06.2018

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 17  februarie  2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.056/14.02.2020 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind la proiectul de hotărâre privind modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din   finanțări  rambursabile interne,  aprobată prin H.C.L nr.60/28.06.2018, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 4.057/14.02.2020;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. art.129, alin (4), lit. b) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din finanțări  rambursabile interne,  aprobată prin H.C.L nr.60/28.06.2018, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni și Serviciul investiții, achiziții și servicii publice.

 

Președinte de ședință                                                        Contrasemneaza, 
                Dorin Gligor                                                              Secretar general
                                                                                                     Ștefan Blănaru