nr. 16 din 17.02.2020 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2020

R O M Â N I A
JUDEŢUL MU1REŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 H O T Ă R Â R E A nr. 16/17.02.2020
privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2020

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 17.02.1020;

Văzând  raportul de specialitate cu nr. 3448/06.02.2020 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129, alin. (4), litera a) din Ordionanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor lucrări, servicii şi produse pe anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

      Preşedinte de şedinţă
             Dorin Gligor                                                                  Contrasemneaza,
                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                    Blanaru Stefan

 

ANEXĂ la Hotărârea nr.16/17.02.20202

  

CU FINANŢARE DIN BUGETUL LOCAL

Lucrari noi:

 1. Lucrari tehnico-edilitare la obiectivul de investitii „Construire Sala de sport cu tribuna, cu 180 locuri”- Tarnaveni, str. Scolii, nr. 22, jud. Mures (Proiect tehnic + Lucrare)
 2. Lucrari tehnico-edilitare la obiectivul de investitii „Construire Centru Cultural” – Tarnaveni, str. Pompelor, jud. Mures (Proiect tehnic + Lucrare)
 3. Lucrari tehnico-edilitare la obiectivul de investitii „Construire bloc ANL” -Tarnaveni, str. Progresului, jud. Mures (Proiect tehnic + Lucrare)
 4. Modernizarea serelor din strada V. Babes
 5. Amenajare parcari acoperite in cartierul 1 Decembrie 1918

 

Dotări independente

 1. Licente
 2. Multifunctional (fax, copiator)
 3. Semafoare pietonale cu buton (2 buc)

 

Cheltuieli de proiectare, prefezabilitate, fezabilitate

 1. Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de gospodarirea a apelor pentru obiectivul de investitii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica, municipiul Tarnaveni”

 

Cartarea terenului, fotogrametrie

 1. Intabularea in domeniul public al municipiului Tarnaveni
 2. Lucrari de inregistrare sistematica initiate de UAT Municipiul Tarnaveni

 

 

CU FINANTARE DIN CREDITE INTERNE

 Lucrari noi

 1. Alimentare cu apa potabila a cartierului Botorca din municipiul Tarnaveni
 2. Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni