nr. 18 din 17.02.2020  privind aprobarea modificării Anexei  nr.1 la.H.C.L nr.62/27.06.2019 , în sensul aprobării creditelor de angajament  destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT: Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni pentru perioada 2019-2021

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 18/17.02.2020
 privind aprobarea modificării Anexei  nr.1 la.H.C.L nr.62/27.06.2019 , în sensul aprobării creditelor de angajament  destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT: Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni pentru perioada 2019-2021

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 17  februarie  2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.719/10.02.2020 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei  nr.1 la.H.C.L nr.62/27.06.2019 , în sensul aprobării creditelor de angajament  destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT: Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni, pentru perioada 2019-2021, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 3.722/10.02.2020;

În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor  bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;

În conformitate cu prevederile art.34 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.9 alin.(34 (1)-34(12), din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.5 pct 7 din Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.819/2016, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei  nr.1 la.H.C.L nr.62/27.06.2019 , în sensul aprobării creditelor de angajament  destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT: Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni, pentru perioada 2019-2021, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni și Serviciul investiții, achiziții și servicii publice.

 

Președinte de ședință                                                    Contrasemneaza,    
              Dorin Gligor                                                             Secretar general
                                                                                                    Ștefan Blănaru