nr. 19 din 17.02.2020 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2020

R O M Â N I A                                                                                                                  
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 19/17.02.2020
privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2020

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din  data  de 17 februarie 2020;

Văzând:

Referatul de aprobare al primarului  la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2020, înregistrată sub nr. 3.308/04.02.2020, și

Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2020, întocmit în cadrul Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 3.309/04.02.2020 și Raportul nr. 1.843/20.01.2020 privind aprobarea achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în Listele obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare din bugetul local și bugetul finanțărilor rambursabile, întocmite în cadrul Serviciului Investiții, Achiziții, Servicii Publice;

În baza prevederilor  Legii   nr. Legea   nr. 5/2020  privind bugetul de stat pe anul 2020, Legii nr. 6/2020  privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 şi a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Având  în vedere  Decizia nr. 617 /13.01.2020 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Mureş  privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, precum și a sumelor din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale , pentru anul bugetar 2020, precum și  estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2021,2022 și 2023, Decizia nr. 3019/12.02.2020 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Mureş  privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru anul 2020, partea destinată finanțării cheltuielilor cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar”bunuri și servicii” cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educației naționale nr.1/2011, pentru anul bugetar 2020, Decizia nr. 3244/14.02.2020 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Mureş  privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, partea destinată finanțării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora precum și partea destinată finanțării cheltuielilor cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar ”Bunuri și servicii”  pentru  anul bugetar 2020, Decizia nr. 842/15.01.2020 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Mureş  privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru anul 2020, precum și  estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2021,2022 și 2023  precum și  Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.3/20.01.2020 privind repartizarea pe anul 2020,  a sumelor reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate  finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale și a sumelor pentr derularea Programului pentru școli al României în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2019-2020, precum și estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2021,2022 și 2023;

În temeiul art. art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă Bugetul general consolidat  al municipiului Târnăveni pe anul 2020 conform  Anexei nr.1A.

Bugetul general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2020 se stabileşte   la venituri în sumă de 45.822.791 lei, iar la cheltuieli în sumă de 47.583.063 lei, cu un deficit în sumă de 1.760.272 lei care se acoperă din excedentul anilor precedenți.

Art. 2. Se aprobă veniturile totale ale Bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2020,  conform Anexei nr.1.                                                                                                   

Art. 3. Se aprobă cheltuielile totale ale Bugetului local al municipiului Târnăveni  pe anul 2020, conform Anexei nr.2.

Detalierea cheltuielilor bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2020 pe Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare și  la nivel de titluri, articole şi alineate este prezentată în Anexele nr. 3-13.

Art. 4. Se aprobă utilizarea sumei de1.760.272 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor bugetului local pe anul 2020 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare , după cum urmează:

  • Pentru finanțarea cheltuielilor de capital: 581.272 lei
  • Pentru finanțarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă: 179.000 lei

Art. 5.  Se aprobă veniturile totale ale Bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2020, conform Anexei nr.14.

Art. 6. Se aprobă cheltuielile totale ale Bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2020, conform Anexei nr.15.

Detalierea cheltuielilor bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2020 pe Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare și  la nivel de titluri, articole şi alineate este prezentată în Anexele nr. 16-19.

Art.  7. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 cu finanţare integrală de la bugetul local  al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.20.

Art.  8. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 cu finanţare de la Bugetului creditelor interne pe anul 2020, conform Anexei nr.21.

Art.  9 . Se aprobă sursele de finanțare și cheltuielile Bugetului creditelor interne pe anul 2020, conform Anexei nr.22.

Art. 10. Se stabileşte numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului şi  serviciile publice de interes local, conform Anexei nr. 23.

Art.  11. Anexele nr. 1A şi 1-23 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. Primarul Municipiului Târnăveni, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     Preşedinte de şedinţă
             Dorin Gligor                                                                 Contrasemneaza,
                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                    Blanaru Stefan