nr. 20 din 17.02.2020 privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr.51/30.05.2019, respectiv completarea Listei bunurilor aflate în dotarea  Stației de sortare și a Stației de transfer predate din domeniul public al Municipiului Târnăveni, în domeniul public al județului Mureș, cu terenul aferent imobilului, în suprafață de 3025 mp

R O M Â N I A     
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 HOTĂRÂREA nr. 20/17.02.2020
privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr.51/30.05.2019, respectiv completarea Listei bunurilor aflate în dotarea  Stației de sortare și a Stației de transfer predate din domeniul public al Municipiului Târnăveni, în domeniul public al județului Mureș, cu terenul aferent imobilului, în suprafață de 3025 mp

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 17 februarie 2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.3306/04.02.2020 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr.51/30.05.2019, respectiv completarea Listei bunurilor aflate în dotarea  Stației de sortare și a Stației de transfer predate din domeniul public al Municipiului Târnăveni, în domeniul public al județului Mureș, cu terenul aferent imobilului, în suprafață de 3025 mp, întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 3307/04.02.2020,

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.51/30.05.2019, respectiv completarea Listei bunurilor aflate în dotarea  Stației de sortare și a Stației de transfer predate din domeniul public al Municipiului Târnăveni, în domeniul public al județului Mureș, cu terenul aferent imobilului, în suprafață de 3025 mp, conform Anexei nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

  Președinte de ședință                                                                Contrasemneaza,    
                Dorin Gligor                                                                          Secretar general
                                                                                                                Ștefan Blănaru