nr. 21 din 17.02.2020 privind aprobarea reevaluării clădirilor, construcţiilor speciale şi terenurilor  care aparţin patrimoniului Municipiului Târnăveni, la data de 31.12.2019

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 21/17.02.2020
privind aprobarea reevaluării clădirilor, construcţiilor speciale şi terenurilor  care aparţin patrimoniului Municipiului Târnăveni, la data de 31.12.2019

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 17 februarie 2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.3520/06.02.2020 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate  privind aprobarea inventarierii patrimoniului public şi privat al  municipiului Târnăveni la data de 31 decembrie 2019,întocmit în cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 3521/06.02.2020;

În temeiul  Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul M.F nr.3471/2008, publicat în Monitorul Oficial nr.835/11.10.2008;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi terenurilor  care aparţin patrimoniului Municipiului Târnăveni, la data de 31.12.2019, cuprinse în Anexa nr. 1 și Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni.

Președinte de ședință                                            Contrasemneaza,    
                Dorin Gligor                                                     Secretar general
                                                                                            Ștefan Blănaru